Klik hier voor onze huidige coronamaatregelen.


Privacyverklaring Koninklijke Souvenir des Montagnards

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens
vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.kamermuzieksouvenir.nl. Om
deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Koninklijke Souvenir des
Montagnards persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens Koninklijke Souvenir des Montagnards gebruikt
voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Koninklijke Souvenir des Montagnards verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming me
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals
beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw
toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee
akkoord daaraan gebonden te zijn.

Koninklijke Souvenir des Montagnards verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Koninklijke Souvenir des Montagnards?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (uitsluitend wanneer u deze gegevens verstrekt)
 • E-mailadres (uitsluitend wanneer u deze gegevens verstrekt)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via frans@kamermuzieksouvenir.nl dan verwijderen wij deze
informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Koninklijke Souvenir des Montagnards analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
  te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Koninklijke Souvenir des Montagnards neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van Koninklijke Souvenir des Montagnards) tussen zit.

De verschillende doeleinden van uw persoonsgegevens?

Koninklijke Souvenir des Montagnards bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om u te kunnen bellen of e-
mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten

 • E-mailadres > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaat-type > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

Delen van persoonsgegevens met derden

Koninklijke Souvenir des Montagnards verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koninklijke Souvenir des
Montagnards blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen
privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Koninklijke Souvenir des Montagnards heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Koninklijke
Souvenir des Montagnards toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen
geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door
bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo
mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar frans@kamermuzieksouvenir.nl.

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Koninklijke Souvenir des Montagnards wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Koninklijke Souvenir des Montagnards neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met ons via frans@kamermuzieksouvenir.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Koninklijke Souvenir des Montagnards behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst
moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige
verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Koninklijke Souvenir des Montagnards en
bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website
van Koninklijke Souvenir des Montagnards? Neem dan contact op via frans@kamermuzieksouvenir.nl.

Koninklijke Souvenir des Montagnards, gevestigd aan  Biezenloop 24, 5032 CC Tilburg, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

https://kamermuzieksouvenir.nl/
Koninklijke Souvenir des Montagnards
Biezenloop 24
5032 CC Tilburg
frans@kamermuzieksouvenir.nl

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op https://kamermuzieksouvenir.nl/ is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Het intellectueel eigendom berust bij Koninklijke Souvenir des Montagnards en Aliens Reclameadviesbureau B.V.

Koninklijke Souvenir des Montagnards streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.